Dynasty tietopalvelu Haku RSS Asikkalan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.06.2022/Pykälä 194


 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta

 

KHALL 30.06.2022 § 194  

332/11.00.01/2022  

 

Ympäristöministeriö on pyytänyt Asikkalan kunnalta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 3.8.2022.

 

Esityksen pääasiallisena sisältönä ehdotetaan ilmastolakiin lisättäväksi säännökset kunnan ilmastosuunnitelmasta sekä ilmastolain mukaisesta muutoksenhausta. Kunnille säädettäisiin velvoite laatia ilmastosuunnitelma, joka kunnan tulisi päivittää vähintään kerran valtuustokaudessa. Suunnitelman hyväksyisi valtuusto. Kunnan tulisi suunnitelmassa asettaa päästövähennystavoite sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään kunnassa. Samoin suunnitelmassa tulisi esittää tiedot kasvihuonekaasujen päästökehityksestä ja tiedot suunnitelma toteutumisen seurannasta. Esitysehdotuksen mukaan kunnan tulisi ottaa suunnitelmassaan huomioon ilmastolaissa säädetyt kansalliset ilmastotavoitteet, joten ne osaltaan ohjaisivat kunnianhimon tasoa kunnan oman päästövähennystavoitteen asettamisessa. Laissa ehdotetaan säädettäväksi kuunalle myös suunnitelman seurantavelvoite. Kunnan tulisi ottaa ilmastosuunnitelmansa huomioon kuntastrategiassa ja toimintakertomuksessa. Kunta voisi ehdotuksen mukaan laatia suunnitelman myös yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Yhteisessä suunnitelmassa tulisi kuitenkin olla kuntakohtaiset tavoitteet ja toimet.

 

Esityksen pohjalla on ilmastonmuutoksen nopeus ja vaikutukset, jotka korostuvat erityisesti pohjoisilla leveysasteilla, missä ilmasto on lämmennyt selvästi nopeammin kuin maapallolla keskimäärin. Suomen uudella ilmastolailla toteutetaan osaltaan Suomea sitovia EU-lainsäädännön ja kansainvälisen ilmastosääntelyn velvoitteita.

 

Nykyisessä ilmastolaissa ei ole suoraan kuntia koskevia velvoitteita. Lain soveltamisalaa laajennettaisiin valtion viranomaisten lisäksi kuntiin, joten esityksen myötä tehostettaisiin ilmastotyötä laajentamalla laissa velvoitettujen toimijoiden joukkoa. Uuden sääntelyn myötä tarkoituksena on luoda yhteiset raamit kuntien ilmastotyölle. Esityksen keskeinen tavoite on vauhdittaa ilmastotyötä sellaisissa kunnissa, joissa se ei vielä ole käynnistynyt tai edennyt pitkälle. Kunnan ilmastosuunnitelman laatimisvelvoite edistäisi ja tehostaisi ilmastotoimia erityisesti tällaisissa kunnissa.

 

Alle 10 000 asukkaan kunnissa vain noin yhdeksällä prosentilla on ilmastosuunnitelma. Näin ollen uusi velvoite vaikuttaisi käytännössä erityisesti pieniin ja keskisuuriin kuntiin. Ilmastosuunnitelma tulisi laatia viimeistään 2025-2029 valtuustokaudella. Kunnat, joilla ei ole ennestään lain vaatimuksia täyttävää ilmastosuunnitelmaa, voisivat kuitenkin saada valtionavustusta suunnitelman laatimiseen jo valtuustokaudella 2021-2025. Rahoituksen saaminen ilmastosuunnitelman valmistelulle edellyttäisi avustuksen hakemista. Lisäksi kunnille on tarkoitus laatia opas, jossa oliosi käytännönläheisiä ohjeita ilmastosuunnitelma laatimisen tueksi.

 

Ilmastolakia ehdotetaan täydennettäväksi myös muutoksenhakua koskevan sääntelyn osalta. Pykälän 5 momentissa säädettäisiin viittaus kuntalakiin. Kuntalain 135 §:n mukaan valtuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

 

 Laki tulisi ehdotuksen mukaan voimaan 1.1.2023.

 

 

Valmistelija Ympäristönsuojelutarkastaja Anniina Jäntti

 puh. 044 778 0271, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

 

Päätösehdotus Asikkalan kunta päättää antaa lausuntonaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta seuraavaa:

Suoran päästötavoitteen asettaminen muiden kuin kunnan omien päästöjen osalta on erittäin haastavaa. Kunta ei voi vaikuttaa muihin kuin suoraan omassa toiminnassa olevien toimien päästöihin ja niiden vähentämiseen. Kunnan toiminnan ulkopuolella olevien päästövähennysten tulisi olla suunnitelmassa erillisiä kunnan toimintojen päästövähennyksistä.    Tällä hetkellä kuntien päästötiedot tulevat muutaman vuoden viiveellä Suomen ympäristökeskukselta, tämä antaa haasteita suunnitelmien tekemiseen ja seurantaan. Tätä viivettä tulisi pystyä lyhentämään.  Esityksessä on luvattu kunnille avustusta ensimmäisen ilmastosuunnitelman tekemiseen. Tulisi kuitenkin huomioida, että ilmastosuunnitelman päivitys ja seuranta vaativat jatkuvaa lisäresurssin tarvetta kunnissa. Kunnille tulisi pystyä osoittamaan ilmastosuunnitelman vaatimaan työmäärään pysyvä lisäresurssi.

Päätös Asian käsittely kokouksessa:
Terhi Vesterinen esitti, että lausuntona annetaan seuraava teksti: "Uusi ilmastolaki antaa hyvät mahdollisuudet ja eväitä jatkaa kuntamme ilmastotyötä, jota olemme jo aloittaneet HINKU- ja KETS-sopimusten toimenpiteissä. Konkreettinen ohjeistus ja tuki ovat kuitenkin erittäin tarpeellisia siirtymävaiheessa."

Vesterisen esitys raukesi kannattamattomana ja kunnanhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen ilman muutoksia.